Get useful tips, learn best practices and read the latest newsThe Whistlelink Blog

Interview with Martin Dimitrov, from Bulgarian law firm, Tzvetkova & Partners

Whistleblowing in Bulgaria: Martin Dimitrov from Tzvetkova & partners.

Download our free whitepaper:

How to get compliant with the Whistleblowing Law

In this interview, read what impact lawyer Martin Dimitrov, from Tzvetkova & Partners, believes the EU Whistleblowing Directive will have on organisations. If and what differences the whistleblowing law in Bulgaria will include, and how he believes Whistlelink will help organisations not only meet the directive, but also encourage internal reporting.

For the interview in Bulgarian, go to the end of the article

Tell us a about your law firm

Tzvetkova & Partners (Tz&P Law Firm) has been providing legal solutions to complex problems for Bulgarian and international companies of various calibers for more than 20 years. Tz&P Law offers to its Bulgarian and international clients thorough and multifaceted legal consultations in the field of Corporate & Commercial Law, Technology Law, Mergers & Acquisition and Employment & Labour law. We always follow the latest changes in legislation and practice so that we can best meet the needs of our clients.

What impact do you expect the EU Whistleblowing Directive, and its adoption into national law, to have on organisations in Bulgaria?

The Directive will undoubtedly contribute not only to the harmonisation of the currently fragmented legislation in the reporting against breaches of European law, but also to the improvement of transparency in companies. This will inevitably reflect on the reduction of various offenses. Businesses need to realise that the new rules are not intended to increase the administrative burden on businesses, but to prevent various illegal activities. The creation of internal reporting channels is extremely important, not only because of the requirements of the EU Whistleblowing Directive, but also for the image of the companies in Bulgaria themselves. The possibility to report directly to a national competent authority would pose a serious reputational risk to companies if someone chooses to report irregularities externally.

Do you think there will any significant differences between the EU Whistleblowing Directive and the local adoption of the law in Bulgaria?

I do not believe that there will be significant differences between the provisions of the Whistleblowing Directive and the law with which it will be transposed in Bulgaria. However, the directive establishes common minimum standards that ensure effective protection of those who report irregularities. Of course, each EU member state, including Bulgaria, has its own national specifics, which are likely to have an impact on the implementation of the EU Directive. At the moment, however, this is difficult to predict, as there is a new government in Bulgaria recently. There will be more clarity in the coming months.

What prompted us to partner with Whistlelink was their proactivity in the first place. Months before the deadline for implementing the EU Whistleblowing Directive in the member states, Whistlelink has created a needed system for reporting breaches that can be used by organisations. The system is easy and convenient to use, which is crucial for encouraging reports. At the same time, innovations are being made to the software, with the aim of improving convenience for both employees and employers. Whistlelink are an honest partner and always answer questions or clarifications when they arise, and this is of great importance given the rapidly changing global situation.

Learn more

Read how Whistlelink’s whistleblowing system can help your organisation comply with local whistleblowing laws, or if you’re interested in knowing more our partner programme, check out our becoming a partner page.

For information on Tzvetkova & Partners and its services, visit www.tzp.bg/

Интервю с Мартин Димитров, адвокат в „Цветкова и партньори“

Разкажете ни за вашата кантора

Казвам се Мартин Димитров и съм адвокат в „Цветкова и партньори“, адвокатско дружество, което вече повече от 20 години предоставя правни решения на комплексни проблеми за български и международни компании от разнообразен калибър. Кантората предлага на своите български и международни клиенти задълбочени и многостранни правни консултации в областта на корпоративно и търговско право, технологично право, сливания и придобивания, трудово право. Винаги следим последните промени в законодателството и практиката, за да можем да отговорим по най-добрия начин на нуждите на клиентите ни.

Какво въздействие очаквате да има Директивата относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза и нейното приемане в националното законодателство върху организациите в България?

BG – Директивата безспорно ще допринесе, освен за хармонизирането на разпокъсаното в момента законодателство в областта на докладването на сигнали против нарушения на европейското право, така и за подобряването на прозрачността в компаниите, което неминуемо ще рефлектира върху намаляването на случаите на различни правонарушения. Бизнесът трябва да осъзнае, че новите правила не целят да се увеличи административната тежест за предприятията, а целят превенция на различни противоправни дейности. Създаването на вътрешни канали за докладване е изключително важно, не само заради изискванията на Директивата, но и за имиджа на самите компании. Предвидената възможност да се докладва директно на национален компетентен орган би нанесло сериозен репутационен риск на компаниите, когато се докладва външно за дадено нарушение.

Считате ли, че ще има съществени различия между Директивата относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза, и националното ви законодателство ?

BG – Не вярвам да има съществени различия между разпоредбите на директивата и законът, с който тя ще бъде транспонирана у нас – все пак директивата установява общи минимални стандарти, с които се гарантира ефективна защита на лицата, сигнализиращи за нередности. Разбира се, всяка държава членка на ЕС, включително и България има своите национални специфики, които най-вероятно ще окажат влияние при имплементиране на директивата. Към момента обаче това е трудно да се предвиди, тъй като в България съвсем отскоро има ново правителство и в следващите месеци ще има повече яснота.

BG – Това, което ни накара да си партнираме с Whistlelink, на първо място бе тяхната проактивност. Месеци преди крайния срок за имплементиране на директивата в страните членки, Whistlelinк бяха създали проекти на необходимите канали за съобщаване на нарушения, които могат да се използват от компаниите. Каналите са лесни и удобни за използване, което е от изключителна важност за насърчаването на подаването на сигнали. В същото време се правят и нововъведения в софтуера, като целта е всичко това да бъде за удобство както на служителите, така и на работодателите. Whistlelink са коректен партньор и винаги на среща за въпроси или разяснения, когато изникнат такива, а това е от голяма важност предвид бързо променящата се обстановка в глобален мащаб.

За повече информация относно „Цветкова и партньори“, може да посетите техния сайт: www.tzp.bg/

Want to know more? Visit our page about the EU Whistleblowing Directive or read about national whistleblower laws in the European Union to learn more.  

Would you like to discuss a safe and secure whistleblowing solution for your organisation? Please book a free demo!

If you have any thoughts about this article or would like to know more about Whistlelink, we’d love to hear from you.

Are you looking for a safe and secure whistleblowing solution for your organisation?Please book a free demo of our system in the calendar below!

Talk with Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

WEBINARThe Whistleblowing Law

Annelie DemredVP, Strategy and Growth

Are you up to date?

Wednesday   |   11:00 – 11:30

WHISTLELINK BLOGWhat to read next...​

Taking Action: Addressing suspected fraud when internal reports are ignored
Ensuring data protection in Whistleblowing Systems: A lesson learned from Bologna Airport
A new Polish draft law has officially introduced "the whistleblower"
Whistlelink resources

Download the Whitepaper

Nice to meet you!

Get in touch

Our team would like to offer you a free demo of Whistlelink.
Please select a suitable time in our calendar.

Talk with Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

HAPPY TO MEET YOU!

Get in touch

Our team is ready to answer your questions. Find the answer by visiting our support centre, or fill out the form below and we'll be in touch as soon as possible. Or simply give us a call!

Talk with Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

HAPPY TO MEET YOU!

Get in touch

Our team is ready to answer your questions. Find the answer by visiting our support centre, or fill out the form below and we'll be in touch as soon as possible. Or simply give us a call!

Talk with Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88