INFORMACJE O OCHRONIE OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIA PRAWA UNIJNEGODyrektywa UE w zakresie
ochrony sygnalistów

Pobierz nasz bezpłatny oficjalny dokument:

Jak zachować zgodność z Ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa?

Dyrektywa UE w zakresie Whistleblowing (2019/1937) – celem jej jest ochrona każdego, kto zgłosi nadużycia związane z pracą. Wymaga to od organizacji przeglądu swojego podejścia do informowania o nieprawidłowościach, aby upewnić się, że spełnia wymogi dyrektywy. Dowiedz się, co pracodawcy muszą zrobić, aby spełnić wymagania.

WYMOGI DYREKTYWYWpływ na organizacje.

Aby spełnić wymagania dyrektywy, organizacje zatrudniające ponad 50 pracowników oraz gminy liczące ponad 10 000 mieszkańców muszą wdrożyć bezpieczne i skuteczne kanały zgłaszania nieprawidłowości.

Takie kanały raportowania muszą:

Być bezpieczne

Zapewnić poufność

Posiadać wyznaczonego właściciela

Przestrzegać ram czasowych

Spełnić wytyczne GDPR/ RODO

Zezwalać na raporty pisemne i/lub ustne

WEWNĘTRZNE KANAŁY DO ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCIUstawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (w fazie projektu)

Ustawa ma wejść w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy z wyjątkiem przepisów dot. ustalenia procedury zgłoszeń, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Zrównano okres wejścia w życie ustawy dla podmiotów 50+ i 250+. Termin przechowywania danych związanych ze zgłoszeniem – 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 

Treść procedury ma być konsultowana ze związkami zawodowymi lub – jeżeli takie nie działają u pracodawcy – z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz podmiotu prawnego.
 

KLUCZOWE DATYTerminy na wdrożenie kanałów do zgłaszania nieprawidłowości

Dla organizacji zatrudniających ponad 250 pracowników i gmin liczących ponad 10 000 mieszkańców.

Dla organizacji zatrudniających od 50 do 249 pracowników.

WAŻNE SZCZEGÓŁYDyrektywa UE w zakresie Whistleblowing - więcej informacji

Alarmowanie

Każdy interesariusz posiadający informacje o nieprawidłowym zachowaniu w miejscu pracy może to zgłosić. Nie muszą to być wyłącznie osoby zatrudnione w danej firmie, lecz również byli pracownicy, kandydaci do pracy, podwykonawcy, dostawcy, dziennikarze i osoby wspierające sygnalistów.

Co można zgłaszać?

Naruszenia prawa UE w wielu kwestiach związanych z miejscem pracy. Dotyczy to między innymi prania brudnych pieniędzy, oszustw podatkowych, bezpieczeństwa produktów i transportu, ochrony danych osobowych, zdrowia publicznego, dobrostanu zwierząt oraz ochrony środowiska.

Ochrona sygnalistów

Sygnaliści są chronieni przed wszelkimi formami odwetu. Dany sygnalista musi zgłosić swoje zastrzeżenia wyznaczonym kanałem i być przekonany co do ich prawdziwości w chwili zgłaszania.

ZAPEWNIJ SOBIE ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMIWszystko gotowe?

Sprawdź naszą listą kontrolną

WEBINAROchrona Sygnalistów W Polsce

Urszula Garbicz-BrysTerritory Manager

Czy jesteś na bieżąco?

Środa   |   10:00 – 10:30

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć i jaki wpływ ma na Ciebie dyrektywa UE w zakresie sygnalistówCzęsto zadawane pytania

Whistleblowing to informowanie o nieprawidłowościach, które ma miejsce, gdy ktoś zgłasza obawy dotyczące wykroczeń w organizacji publicznej, prywatnej lub rządowej. Zwykle jest to nielegalna, nieetyczna lub szkodliwa działalność, taka jak oszustwo, korupcja, wykroczenia, nękanie, dyskryminacja lub naruszenie zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska.

Sygnaliści w UE są chronieni przed wszelkimi formami odwetu, jeśli zgłoszą naruszenia prawa UE w szeregu kwestii.

Należą do nich naruszenia dotyczące:

  • Usług finansowych
  • Prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • Zamówień publicznych
  • Zdrowia publicznego
  • Bezpieczeństwa publicznego – produktów, żywności i transportu
  • Ochrony środowiska, ochrony przed promieniowaniem i bezpieczeństwo jądrowe
  • Zdrowia i dobrostanu zwierząt
  • Ochrony konsumentów i danych
  • Bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych

Sygnalista musi korzystać z wyznaczonych kanałów zgłaszania i wierzyć, że informacje były prawdziwe w momencie zgłaszania.

Dyrektywa UE wymaga prowadzenia skutecznych i bezpiecznych kanałów zgłaszania, aby umożliwić wewnętrzne informowanie o nieprawidłowościach.

Organizacje muszą zapewnić, aby ich wewnętrzne kanały raportowania spełniały określone kryteria. Obejmuje to łatwość dostępu, własność i zarządzanie, bezpieczeństwo, spełnienie wymogów związanych z GDPR oraz sposób tworzenia raportów.

Celem jest walka z korupcją i zapewnienie lepszej ochrony osobom, które zgłaszają uchybienia lub naruszenia prawa Unii.

Będziesz potrzebować bezpiecznych kanałów nieprawidłowości. Innymi słowy, w bezpiecznym miejscu, w którym Twoi pracownicy i inne osoby blisko związane z Twoją firmą mogą zgłaszać obawy dotyczące nieetycznego zachowania.

Kanały muszą spełniać szereg wymogów określonych w dyrektywie, takich jak gwarantowanie poufności, łatwość dostępu i zgodność z wytycznymi GDPR.

Dyrektywa ma zastosowanie wyłącznie do organizacji prywatnych i publicznych w UE zatrudniających ponad 50 pracowników.

Ponadto prywatne firmy działające w niektórych sektorach, takich jak usługi finansowe lub narażone na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, muszą przestrzegać przepisów.

Unijna dyrektywa w sprawie ochrony sygnalistów nie określa minimalnych kar, ale wymaga, aby krajowe wersje prawa nakładały kary na tych, którzy uniemożliwiają zgłaszanie, łamią poufność lub podejmują działania odwetowe wobec sygnalistów.

Nie. Dyrektywa dotyczy również gmin w UE powyżej 10 000 mieszkańców.

Jest to dodatek do każdej organizacji, bez względu na to, czy jest to organizacja prywatna, czy publiczna, zatrudniająca ponad 50 pracowników w UE.

Whistlelink resources

Download the Whitepaper

Z PRZYJEMNOŚCIĄ SPOTKAMY SIĘ Z TOBĄ

Skontaktuj się​

Nasz zespół jest gotowy, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.

Porozmawiaj z Territory Managerem
Urszula Bryś

+48 502 570 436

Z PRZYJEMNOŚCIĄ SPOTKAMY SIĘ Z TOBĄ

Skontaktuj się

Nasz zespół jest gotowy, aby odpowiedzieć na Twoje pytania. Poszukaj odpowiedzi w naszym Centrum pomocy lub wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą możliwie najszybciej. Możesz też po prostu do nas zadzwonić!

Porozmawiaj z Territory Managerem
Urszula Bryś

+48 502 570 436

HAPPY TO MEET YOU!

Get in touch

Our team is ready to answer your questions. Find the answer by visiting our support centre, or fill out the form below and we'll be in touch as soon as possible. Or simply give us a call!

Talk with Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88