W pełni poufny system do obsługi zgłoszeń sygnalistów

PODSTAWOWE KOMPONENTYSystem do obsługi sygnalistów, łatwy w konfiguracji, użytkowaniu i zarządzaniu

Spersonalizowana witryna raportowania

Uruchom witrynę dla sygnalistów w zaledwie 10 minut. Łatwo dostosuj tekst, formularze i branding. Wstępnie przetłumaczone teskty na ponad 35 języków.

Zgodne z przepisami prawa programowanie do zgłoszeń sygnalistów

Potężna dwukierunkowa anonimowa komunikacja między organizacją a sygnalistą. Otrzymuj powiadomienia, gdy otrzymasz nowe wiadomości.

Moduł zarządzania sprawami

Inteligentne i intuicyjne zarządzanie sprawami z powiadomieniami i przypomnieniami o terminach, kategoryzacją ryzyka, kontrolą dostępu użytkowników, dokumentacją i statystykami.

BĄDŹ ZGODNY Z PRZEPISAMI PRAWAWyjaśnienie unijnej dyrektywy dotyczącej informowania o nieprawidłowościach

Zaufali nam

CENNIK I ABONAMENTYElastyczne plany na potrzeby każdej organizacji

PO CO NAM SYSTEM DLA SYGNALISTÓW?

Dlaczego informowanie o nieprawidłowościach jest ważne

Whistleblowing ma miejsce wtedy, gdy ktoś ujawnia nielegalne lub nieetyczne działania, zwykle w pracy. Jeśli ta obawa nie zostanie zgłoszona i pozostanie niewykryta, może to doprowadzić do poważnych szkód dla organizacji, jednostki lub szerszego społeczeństwa. Korzystanie z kanału zgłaszania, takiego jak system zgłaszania nieprawidłowości, umożliwia sygnaliście zgłoszenie nadużycia.

Co to jest system do zarządzania zgłoszeniami sygnalistów?

System informowania o nieprawidłowościach jest skutecznym narzędziem do wykrywania nadużyć i profesjonalnego radzenia sobie z nimi. W zależności od rodzaju systemu, zgłoszenia mogą być anonimowe, aby zachować poufność i zaufanie sygnalisty. Rodzaje systemów obejmują:

 • Fizyczne lub wirtualne skrzynki pocztowe
 • Infolinie telefoniczne lub usługi przesyłania wiadomości
 • Systemy on-line
Dlaczego organizacje powinny wdrożyć system do zarządzania zgłoszeniami sygnalistów?

Niezależnie od tego, czy chodzi o zapobieganie poważnym szkodom, ograniczanie strat czy budowanie lojalnej siły roboczej, istnieje wiele powodów, dla których warto wdrożyć system do raportowania spraw przez sygnalistów.

Ułatwia on zwrócenie uwagi organizacji na nadużycia, co oznacza, że można je szybko i dyskretnie rozwiązać, zanim dojdzie do ich eskalacji.

Skontaktuj się z namiNadal masz pytania?

Jesteśmy tutaj, aby na nie odpowiedzieć.

Po prostu wyślij je na adres sales@whistlelink.com

WHY HAVE A WHISTLEBLOWING SYSTEM?

Whistleblowing is important

Whistleblowing is when someone exposes illegal or unethical activity, usually at work. If that concern isn’t raised, and remains undetected, it could lead to serious damage for an organisation, individual or wider society. Using a reporting channel such as a whistleblowing system makes it possible for someone to report wrongdoing.

What is a whistleblowing system?

A whistleblowing system is an effective tool to discover misconduct and deal with it professionally. Depending on the type of system, reports can be anonymous to maintain the confidentiality and trust of the whistleblower. Types of whistleblower systems include:

 • Physical or virtual mailboxes
 • Physical or virtual mailboxes
 • Online systems
Why should organisations implement a whistleblowing system?

Whether it’s to prevent serious harm, reduce losses or build a loyal workforce, there are many reasons to implement a whistleblowing system.

It facilitates bringing wrongdoing to an organisation’s attention, which means it can be dealt with promptly and discreetly before it escalates.

Without a whistleblowing system
 • employees may disclose information externally which could be damaging to reputation​
 • undetected fraud may lead to large financial loses
 • it suggests a disregard for Environmental, Social, and Governance (ESG) factors. Something investors are increasingly applying as part of their analysis process.​

Having a system for whistleblowers indicates that a company encourages its employees to speak-up. When this is backed-up with a respected whistleblowing policy, that supports employees who speak-up, it signals an open and honest culture. This helps build trust and employees are more likely to report internally rather externally.

A legal requirement for organisations

The EU Whistleblowing Directive requires all EU member states to adopt a national whistleblowing law. This puts demands on EU organisations, with over 50 employees and municipalities with over 10,000 inhabitants, to establish a reporting channel.

This means that organisations must provide a secure and effective system for employees to report misconduct anonymously.

Why is an online system a good choice for whistleblowers?

EU whistleblowing laws require reporting channels to be secure, guarantee anonymity and permit feedback. Something solutions, such as physical or virtual mailboxes, cannot guarantee.

With the right kind of online system, high levels of data security that meets GDPR can be guaranteed, so too can confidential and timely communication and feedback with the whistleblower.

A whistleblowing system also needs to be available to all stakeholders so an online solution is a perfect way of making it accessible via a link on a website.

Why Whistlelink?

In just 10 minutes you’ll have a reporting channel and case management tool that is compliant with the EU Directive. All in one platform.

Whistlelink is simple to use, provides anonymity, and can be customised to your own branding and language. Giving your employees the smoothest experience and confidence to speak-up.

Case Management helps you handle everything in one place, from receiving alerts for new reports or deadlines, to communicating anonymously and securely with the whistleblower.

Also your data stays secure with Whistlelink. We use preventative measures, such as multi-factor authentication and end to end encryption, and your data is only hosted on EU-based servers to meet GDPR.

Po co nam system dla sygnalistów?

Whistleblowing
jest istotny

Whistleblowing ma miejsce wtedy, gdy ktoś ujawnia nielegalne lub nieetyczne działania, zwykle w pracy. Jeśli ta obawa nie zostanie zgłoszona i pozostanie niewykryta, może to doprowadzić do poważnych szkód dla organizacji, jednostki lub szerszego społeczeństwa. Korzystanie z kanału zgłaszania, takiego jak system zgłaszania nieprawidłowości, umożliwia sygnaliście zgłoszenie nadużycia.

Co to jest system do zarządzania zgłoszeniami sygnalistów?

System informowania o nieprawidłowościach jest skutecznym narzędziem do wykrywania nadużyć i profesjonalnego radzenia sobie z nimi. W zależności od rodzaju systemu, zgłoszenia mogą być anonimowe, aby zachować poufność i zaufanie sygnalisty. Rodzaje systemów obejmują:

 • Fizyczne lub wirtualne skrzynki pocztowe
 • Infolinie telefoniczne lub usługi przesyłania wiadomości
 • Systemy on-line
Dlaczego organizacje powinny wdrożyć system do zarządzania zgłoszeniami sygnalistów?

Niezależnie od tego, czy chodzi o zapobieganie poważnym szkodom, ograniczanie strat czy budowanie lojalnej siły roboczej, istnieje wiele powodów, dla których warto wdrożyć system do raportowania spraw przez sygnalistów.

Ułatwia on zwrócenie uwagi organizacji na nadużycia, co oznacza, że można je szybko i dyskretnie rozwiązać, zanim dojdzie do ich eskalacji.

Bez systemu dla sygnalistów:
 • pracownicy mogą ujawniać na zewnątrz informacje, które mogłyby zaszkodzić reputacji
 • niewykryte oszustwa mogą prowadzić do dużych strat finansowych
 • sugeruje to lekceważenie czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG). Coś, co inwestorzy coraz częściej stosują w ramach procesu analizy.

Posiadanie systemu dla sygnalistów wskazuje, że firma zachęca swoich pracowników do zabrania głosu. Gdy jest to wsparte stosowną polityką informowania o nieprawidłowościach, która wspiera pracowników, którzy zabierają głos, oznacza to otwartą i uczciwą kulturę. Pomaga to budować zaufanie, a pracownicy są bardziej skłonni do raportowania spraw wewnętrznie, a nie na zewnątrz.

Wymogi prawne dla organizacji

Dyrektywa UE w sprawie whistleblowing wymaga, aby wszystkie państwa członkowskie UE przyjęły krajowe przepisy dotyczące whistleblowing. Nakłada to na organizacje UE, zatrudniające ponad 50 pracowników i gminy liczące ponad 10 000 mieszkańców, wymóg ustanowienia kanału raportowania.

Oznacza to, że organizacje muszą zapewnić pracownikom bezpieczny i skuteczny system poufnego zgłaszania nadużyć.

Dlaczego system online jest dobrym wyborem dla sygnalistów?

Przepisy UE dotyczące informowania o naruszeniach wymagają, aby kanały zgłaszania były bezpieczne, gwarantowały anonimowość i zezwalały na informacje zwrotne. Niektóre rozwiązania, takie jak fizyczne lub wirtualne skrzynki pocztowe, nie mogą tego zagwarantować.

Dzięki odpowiedniemu systemowi online można zagwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa danych zgodny z GDPR, podobnie jak poufna i terminowa komunikacja oraz informacje zwrotne z sygnalistą.

System informowania o nieprawidłowościach musi być również dostępny dla wszystkich interesariuszy, więc rozwiązanie online to doskonały sposób na udostępnienie go za pośrednictwem linku na stronie internetowej.

Dlaczego Whistlelink?

W ciągu zaledwie 10 minut otrzymasz kanał raportowania i narzędzie do zarządzania sprawami, które jest zgodne z dyrektywą UE. Wszystko na jednej platformie.

Whistlelink jest prosty w użyciu, zapewnia poufność i można go dostosować do własnego brandingu i języka. Zapewniamy Twoim pracownikom pozytywne wrażenie w korzystaniu i pewność podczas zabierania głosu.

Case Management pomaga załatwić wszystko w jednym miejscu, od otrzymywania powiadomień o nowych zgłoszeniach lub terminach po poufne i bezpieczne komunikowanie się z sygnalistą.

Twoje dane są również bezpieczne dzięki Whistlelink. Stosujemy środki zapobiegawcze, takie jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe i szyfrowanie typu end-to-end, a Twoje dane są przechowywane tylko na serwerach w UE, aby spełnić wymogi GDPR.

Z PRZYJEMNOŚCIĄ SPOTKAMY SIĘ Z TOBĄ

Skontaktuj się​

Nasz zespół jest gotowy, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.

Porozmawiaj z Territory Managerem
Urszula Bryś

+48 502 570 436

Z PRZYJEMNOŚCIĄ SPOTKAMY SIĘ Z TOBĄ

Skontaktuj się

Nasz zespół jest gotowy, aby odpowiedzieć na Twoje pytania. Poszukaj odpowiedzi w naszym Centrum pomocy lub wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą możliwie najszybciej. Możesz też po prostu do nas zadzwonić!

Porozmawiaj z Territory Managerem
Urszula Bryś

+48 502 570 436

HAPPY TO MEET YOU!

Get in touch

Our team is ready to answer your questions. Find the answer by visiting our support centre, or fill out the form below and we'll be in touch as soon as possible. Or simply give us a call!

Talk with Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88