Kompletní systém
oznamování porušení práva

Přizpůsobené stránky pro podávání zpráv

Za pouhých 10 minut můžete spustit svůj web s informacemi o whistleblowingu. Snadno si přizpůsobte text, formuláře a značku. Předpřeloženo do více než 35 jazyků.

Kompatibilní software pro whistleblowery

Silná obousměrná anonymní komunikace mezi organizací a oznamovatelem. Dostávejte upozornění na nové zprávy.

Modul správy případů

Inteligentní a intuitivní správa případů s oznámeními a připomínkami termínů, kategorizací rizik, řízením přístupu uživatelů, dokumentací a statistikami.

ZÍSKEJTE SOUHLASVysvětlení směrnice EU o whistleblowingu

DŮVĚRYHODNÝ SYSTÉM

CENY A PLÁNYFlexibilní plány pro potřeby každé organizace

Proč mít systém oznamování porušení práva?

Proč je whistleblowing důležitý

Oznamování porušení práva se provádí, když je někdo vystaven nezákonnému nebo neetickému jednání, obvykle v práci. Pokud se taková obava neoznámí a zůstane nezjištěna, může to vést k závažnému poškození organizace, jednotlivce nebo širší společnosti. Používání kanálu pro oznamování porušení práva, například systému pro oznamování nesprávného jednání, umožňuje tuto skutečnost nahlásit.

Co je systém oznamování porušení práva?

Systém oznamování porušení práva je účinným nástrojem k odhalení nesprávného jednání a jeho profesionálnímu řešení. V závislosti na typu systému mohou být hlášení anonymní, aby byla zachována důvěrnost a důvěra oznamovatele. Mezi typy systémů pro oznamovatele patří:

 • Fyzické nebo virtuální poštovní schránky
 • Telefonické linky důvěry nebo služby zasílání zpráv
 • Online systémy
Proč by měly organizace implementovat systém oznamování porušení práva?

Ať už se jedná o prevenci vážné újmy, snížení ztrát nebo budování loajální pracovní síly, existuje mnoho důvodů, proč zavést systém oznamování porušení práva.

Usnadňuje upozorňování organizace na nesprávné jednání, což znamená, že je možné ho okamžitě a diskrétně vyřešit dříve, než dojde k jeho eskalaci.

Kontaktujte násMáte ještě otázky?

Jsme tu, abychom na ně odpověděli.
Stačí je poslat na adresu sales@whistlelink.com

WHY HAVE A WHISTLEBLOWING SYSTEM?

Whistleblowing is important

Whistleblowing is when someone exposes illegal or unethical activity, usually at work. If that concern isn’t raised, and remains undetected, it could lead to serious damage for an organisation, individual or wider society. Using a reporting channel such as a whistleblowing system makes it possible for someone to report wrongdoing.

What is a whistleblowing system?

A whistleblowing system is an effective tool to discover misconduct and deal with it professionally. Depending on the type of system, reports can be anonymous to maintain the confidentiality and trust of the whistleblower. Types of whistleblower systems include:

 • Physical or virtual mailboxes
 • Physical or virtual mailboxes
 • Online systems
Why should organisations implement a whistleblowing system?

Whether it’s to prevent serious harm, reduce losses or build a loyal workforce, there are many reasons to implement a whistleblowing system.

It facilitates bringing wrongdoing to an organisation’s attention, which means it can be dealt with promptly and discreetly before it escalates.

Without a whistleblowing system
 • employees may disclose information externally which could be damaging to reputation​
 • undetected fraud may lead to large financial loses
 • it suggests a disregard for Environmental, Social, and Governance (ESG) factors. Something investors are increasingly applying as part of their analysis process.​

Having a system for whistleblowers indicates that a company encourages its employees to speak-up. When this is backed-up with a respected whistleblowing policy, that supports employees who speak-up, it signals an open and honest culture. This helps build trust and employees are more likely to report internally rather externally.

A legal requirement for organisations

The EU Whistleblowing Directive requires all EU member states to adopt a national whistleblowing law. This puts demands on EU organisations, with over 50 employees and municipalities with over 10,000 inhabitants, to establish a reporting channel.

This means that organisations must provide a secure and effective system for employees to report misconduct anonymously.

Why is an online system a good choice for whistleblowers?

EU whistleblowing laws require reporting channels to be secure, guarantee anonymity and permit feedback. Something solutions, such as physical or virtual mailboxes, cannot guarantee.

With the right kind of online system, high levels of data security that meets GDPR can be guaranteed, so too can confidential and timely communication and feedback with the whistleblower.

A whistleblowing system also needs to be available to all stakeholders so an online solution is a perfect way of making it accessible via a link on a website.

Why Whistlelink?

In just 10 minutes you’ll have a reporting channel and case management tool that is compliant with the EU Directive. All in one platform.

Whistlelink is simple to use, provides anonymity, and can be customised to your own branding and language. Giving your employees the smoothest experience and confidence to speak-up.

Case Management helps you handle everything in one place, from receiving alerts for new reports or deadlines, to communicating anonymously and securely with the whistleblower.

Also your data stays secure with Whistlelink. We use preventative measures, such as multi-factor authentication and end to end encryption, and your data is only hosted on EU-based servers to meet GDPR.

Without a whistleblowing system:

Oznamování porušení práva je důležité

Oznamování porušení práva se provádí, když je někdo vystaven nezákonnému nebo neetickému jednání, obvykle v práci. Pokud se taková obava neoznámí a zůstane nezjištěna, může to vést k závažnému poškození organizace, jednotlivce nebo širší společnosti. Používání kanálu pro oznamování porušení práva, například systému pro oznamování nesprávného jednání, umožňuje tuto skutečnost nahlásit.

Co je systém oznamování porušení práva?

Systém oznamování porušení práva je účinným nástrojem k odhalení nesprávného jednání a jeho profesionálnímu řešení. V závislosti na typu systému mohou být hlášení anonymní, aby byla zachována důvěrnost a důvěra oznamovatele. Mezi typy systémů pro oznamovatele patří:

 • Fyzické nebo virtuální poštovní schránky
 • Telefonické linky důvěry nebo služby zasílání zpráv
 • Online systémy
Proč by měly organizace implementovat systém oznamování porušení práva?

Ať už se jedná o prevenci vážné újmy, snížení ztrát nebo budování loajální pracovní síly, existuje mnoho důvodů, proč zavést systém oznamování porušení práva.

Usnadňuje upozorňování organizace na nesprávné jednání, což znamená, že je možné ho okamžitě a diskrétně vyřešit dříve, než dojde k jeho eskalaci.

Bez systému pro oznamování porušení práva:
 • zaměstnanci mohou sdělovat informace externě, což by mohlo poškodit dobré jméno,
 • nezjištěné podvody mohou vést k velkým finančním ztrátám,
 • naznačuje nerespektování faktorů z oblasti životního prostředí, společenské odpovědnosti a řádné správy (ESG). Investoři ho stále více aplikují v rámci svého analytického procesu.

Mít systém pro oznamovatele naznačuje, že společnost povzbuzuje své zaměstnance, aby se ozvali. Když je to podpořeno uznávanou politikou oznamování, která podporuje zaměstnance, kteří promluvili, signalizuje to kulturu otevřenosti a upřímnosti. To pomáhá budovat důvěru a je pravděpodobnější, že zaměstnanci budou hlásit případy spíše interně než externě.

Právní požadavek pro organizace

Směrnice EU o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, vyžaduje, aby všechny členské státy EU přijaly národní zákon o oznamování porušení práva. Organizace s více než 50 zaměstnanci a obce s více než 10 000 obyvateli v členských státech mají povinnost vytvořit kanál pro oznamování.

To znamená, že organizace musí poskytnout bezpečný a účinný systém pro anonymní hlášení nesprávného jednání.

Proč je online systém dobrou volbou pro oznamovatele?

Zákony v oblasti oznamování porušení práva EU vyžadují, aby byly oznamovací kanály bezpečné, zaručovaly anonymitu a umožňovaly zpětnou vazbu. Něco, co běžná řešení, například fyzické nebo virtuální poštovní schránky, nemohou zaručit.

Se správným typem online systému lze zaručit vysoké úrovně zabezpečení údajů, které odpovídají GDPR, takže může být rovněž důvěrná a včasná komunikace s oznamovatelem a zpětná vazba.

Systém oznamování porušení práva musí být k dispozici i všem zainteresovaným stranám, takže online řešení je dokonalý způsob, jak ho zpřístupnit prostřednictvím odkazu na webových stránkách.

Proč systém Whistlelink?

Za pouhých 10 minut budete mít k dispozici kanál pro oznamování a nástroj pro správu případů, které jsou v souladu se směrnicí EU. Vše v jedné platformě.

Systém Whistlelink se snadno používá, poskytuje anonymitu a lze jej přizpůsobit vlastní značce a jazyku. Vašim zaměstnancům poskytne co nejpřívětivější zkušenost a sebedůvěru, aby se nebáli promluvit.

Správa případů vám pomůže zpracovat vše na jednom místě, od přijetí upozornění na nová hlášení nebo termíny až po anonymní a bezpečnou komunikaci s oznamovatelem.

Díky systému Whistlelink jsou také vaše data v bezpečí. Využíváme preventivní opatření, jako je vícefaktorové ověřování a šifrování typu end-to-end, a vaše údaje jsou hostovány pouze na serverech v členských zemích EU, aby byly splněny požadavky nařízení GDPR.

Nice to meet you!

Get in touch

Our team would like to offer you a free demo of Whistlelink.
Please select a suitable time in our calendar.

Talk with Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss​

Vårt team vill gärna träffa dig för att visa en gratis demo av Whistlelink.
Du kan välja en lämplig tid i kalendern.

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

Piacere di conoscervi

Contattateci

Il nostro team è disponibile a organizzare un incontro e una demo di Whistlelink.
Scegliete un orario per la presentazione nel calendario.

Territory Manager
Camilla Corsini

+39 328 0661437
camilla.corsini@whistlelink.com

Z PRZYJEMNOŚCIĄ SPOTKAMY SIĘ Z TOBĄ

Skontaktuj się​

Nasz zespół jest gotowy, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.

Porozmawiaj z Territory Managerem
Urszula Bryś

+48 502 570 436

NE BUCURĂM DE CUNOȘTINȚĂ

Contactează-ne​

Echipa noastră este gata să îți răspundă la întrebări.

Habla con la Territory Manager
Maria Boboc

ENCATADOS DE CONOCERTE

Contácta con nosotros​

Nuestro equipo está preparado para responder a tus preguntas.

Habla con la Territory Manager
Maria Boboc

WIR FREUEN UNS AUF SIE!

Sprechen Sie uns an​

Unser Team beantwortet Ihre Fragen gerne.

Sprechen Sie mit unserem Gebietsmanager
Carsten Schönwald

+49 176 22130572

Carsten Schönwald

ENCHANTÉ DE VOUS CONNAÎTRE !

Contactez nous

Notre team aimerait vous offrir une démo gratuite de Whistlelink.
Choisissez une date qui vous convient dans notre calendrier.

Parlez à Territory Manager
Camilla Corsini

+39 9 70 01 90 51

TĚŠÍ NÁS, ŽE VÁS POTKÁVÁME

Spojte se s námi

Náš tým je připraven zodpovědět Vaše otázky. Vyplňte prosím níže uvedený formulář a my Vás budeme co nejdříve kontaktovat. Můžete nám také jednoduše zavolat.

Promluvte si s oblastním manažerem
Petr Kubíčkem

+420 777 078 591

HAPPY TO MEET YOU!

Get in touch

Our team is ready to answer your questions. Find the answer by visiting our support centre, or fill out the form below and we'll be in touch as soon as possible. Or simply give us a call!

Talk with Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88