Ditt kompletta
visselblåsarsystem

Skräddarsydd rapporteringssida

Kom igång med er rapporteringssida på endast 10 minuter. Skräddarsy enkelt texter, formulär och ert brand. Färdigt översatt till 35+ olika språk. 

Visselblåsarlösning

Smidig, anonym tvåvägskommunikation mellan organisationen och den rapporterande personen. Få aviseringar när det kommer nya meddelanden. 

Modul för ärendehantering

Smart och intuitiv ärendehantering med aviseringar, påminnelse för deadline, riskkategorisering, användarhantering, dokumentation och statistik. 

UPPFYLL LAGKRAVENEU:s visselblåsardirektiv i korthet

Rekommenderas av

PRISER OCH ABONNEMANGFlexibel visselblåsarlösning för alla organisationer

Varför behövs en visselblåsarfunktion?

Visselblåsning är viktigt

Visselblåsning innebär att någon slår larm om olagligt eller oetiskt beteende, ofta i ett arbetsrelaterat sammanhang. Problem som förblir orapporterade kan allvarligt påverka organisationen, individen och ibland till och med hela samhället. Med en intern rapporteringskanal, en visselblåsarfunktion, gör man det enklare för individen att faktiskt rapportera om eventuella missförhållanden.

Vad är ett visselblåsarsystem?

Ett visselblåsarsystem är ett effektivt verktyg för att upptäcka och hantera oegentligheter. Beroende på vilken typ av system man väljer, kan rapporter även tas emot anonymt. På så sätt säkerställer man förtroendet hos personen som skickat in en rapport. Visselblåsarsystem kan inkludera:

 • Fysiska eller virtuella postboxar
 • Telefon- och röstmeddelandetjänster
 • Onlinetjänster (visselblåsarsystem)
Varför bör organisationer implementera ett visselblåsarsystem?

Det finns många anledningar till att implementera en visselblåsarlösning – till exempel förebygga allvarlig skada, minska förluster eller bygga en stark och positiv företagskultur. Med en visselblåsarfunktion kan organisationen upptäcka felaktigheter i ett tidigare skede, vilket underlättar en snabb och mer diskret hantering.

KONTAKTA OSSHar du frågor?

Vi svarar gärna på dina frågor.

Skicka dem till sales@whistlelink.com

WHY HAVE A WHISTLEBLOWING SYSTEM?

Whistleblowing is important

Whistleblowing is when someone exposes illegal or unethical activity, usually at work. If that concern isn’t raised, and remains undetected, it could lead to serious damage for an organisation, individual or wider society. Using a reporting channel such as a whistleblowing system makes it possible for someone to report wrongdoing.

What is a whistleblowing system?

A whistleblowing system is an effective tool to discover misconduct and deal with it professionally. Depending on the type of system, reports can be anonymous to maintain the confidentiality and trust of the whistleblower. Types of whistleblower systems include:

 • Physical or virtual mailboxes
 • Physical or virtual mailboxes
 • Online systems
Why should organisations implement a whistleblowing system?

Whether it’s to prevent serious harm, reduce losses or build a loyal workforce, there are many reasons to implement a whistleblowing system.

It facilitates bringing wrongdoing to an organisation’s attention, which means it can be dealt with promptly and discreetly before it escalates.

Without a whistleblowing system
 • employees may disclose information externally which could be damaging to reputation​
 • undetected fraud may lead to large financial loses
 • it suggests a disregard for Environmental, Social, and Governance (ESG) factors. Something investors are increasingly applying as part of their analysis process.​

Having a system for whistleblowers indicates that a company encourages its employees to speak-up. When this is backed-up with a respected whistleblowing policy, that supports employees who speak-up, it signals an open and honest culture. This helps build trust and employees are more likely to report internally rather externally.

A legal requirement for organisations

The EU Whistleblowing Directive requires all EU member states to adopt a national whistleblowing law. This puts demands on EU organisations, with over 50 employees and municipalities with over 10,000 inhabitants, to establish a reporting channel.

This means that organisations must provide a secure and effective system for employees to report misconduct anonymously.

Why is an online system a good choice for whistleblowers?

EU whistleblowing laws require reporting channels to be secure, guarantee anonymity and permit feedback. Something solutions, such as physical or virtual mailboxes, cannot guarantee.

With the right kind of online system, high levels of data security that meets GDPR can be guaranteed, so too can confidential and timely communication and feedback with the whistleblower.

A whistleblowing system also needs to be available to all stakeholders so an online solution is a perfect way of making it accessible via a link on a website.

Why Whistlelink?

In just 10 minutes you’ll have a reporting channel and case management tool that is compliant with the EU Directive. All in one platform.

Whistlelink is simple to use, provides anonymity, and can be customised to your own branding and language. Giving your employees the smoothest experience and confidence to speak-up.

Case Management helps you handle everything in one place, from receiving alerts for new reports or deadlines, to communicating anonymously and securely with the whistleblower.

Also your data stays secure with Whistlelink. We use preventative measures, such as multi-factor authentication and end to end encryption, and your data is only hosted on EU-based servers to meet GDPR.

Varför behövs ett visselblåsarsystem?

Visselblåsning är viktigt

Visselblåsning innebär att någon slår larm om olagligt eller oetiskt beteende, ofta arbetsrelaterat. Om farhågor förblir orapporterade kan det allvarligt påverka organisationen, individen eller ibland hela samhället. Med en intern rapporteringskanal som ett visselblåsarsystem, gör man det enklare för individen att faktiskt rapportera om missförhållanden.

Vad är ett visselblåsarsystem?

Ett visselblåsarsystem är ett effektivt verktyg för att upptäcka och hantera oegentligheter. Beroende på typ av system kan rapporter tas emot anonymt och på så sätt bibehåller man förtroendet hos den rapporterande personen. Visselblåsarsystem kan inkludera:

 • Fysiska eller virtuella postboxar
 • Telefon- och röstmeddelandetjänster
 • Onlinetjänster
Varför bör organisationer implementera ett visselblåsarsystem?

Det finns många anledningar till att implementera en visselblåsarfunktion – till exempel förebygga allvarlig skada, minska förluster eller bygga en stark företagskultur. Med ett visselblåsarsystem kan organisationer upptäcka felaktigheter i ett tidigare skede, vilket underlättar en snabb och mer diskret hantering.

Utan ett visselblåsarsystem:
 • kan anställda komma att rapportera information externt, vilket kan skada organisationens rykte
 • oupptäckta bedrägerier kan leda till stora ekonomiska förluster
 • det antyder att man bortser från faktorer som Environmental, Social, and Governance (ESG). Investerare har ökat fokus på ESG i sina analysprocesser.

Att ha ett visselblåsarsystem visar att organisationen uppmuntrar sina anställda att våga berätta. Tillsammans med en seriös visselblåsarpolicy signalerar det en öppen och transparent företagskultur. Det hjälper till att bygga förtroende och anställda kommer sannolikt i högre utsträckning också  rapportera internt istället för externt.

Ett lagkrav för organisationer

EU:s visselblåsardirektiv kräver att alla medlemsländer i EU implementerar minimikraven för skydd av visselblåsare. Alla organisationer med fler än 50 anställda och kommuner med fler än 10 000 invånare måste ha trygga och konfidentiella rapporteringskanaler.

Det betyder att organisationer måste tillhandahålla säkra och effektiva visselblåsarfunktioner där bland annat anställda anonymt kan rapportera om oegentligheter.

Varför är ett webbaserat system en bra lösning för visselblåsning?

Sveriges visselblåsarlag som baserar sig på EU:s visselblåsardirektiv kräver att kanaler för visselblåsning är säkra, kan garantera anonymitet och möjliggör feedback till visselblåsaren. Det är vanligtvis inte möjligt med t.ex. fysiska och virtuella postboxar.

Med rätt utformat webbbaserat system kan man säkerställa en hög nivå av datasäkerhet som uppfyller alla krav enligt GDPR, liksom konfidentiell tvåvägskommunikation och feedback mellan organisationen och visselblåsaren.

Visselblåsarlösningen måste också vara tillgänglig för alla personer som omfattas av skyddet i visselblåsarlagen. En onlinebaserad tjänst tillgänglig via en länk på hemsidan blir därför ett utmärkt alternativ för att möta kravet på tillgänglighet.

Varför Whistlelink?

På bara 10 minuter har du en visselblåsarfunktion med både rapporteringskanal och ärendehanteringssystem som uppfyller alla lagkraven i EU-direktivet. Allt i en och samma plattform.

Whistlelink är enkelt att använda, garanterar anonymitet för anmälaren och kan fullt ut anpassas efter varje organisations behov och identitet. Det ger anställda den bästa upplevelsen och trygghet i att våga lämna en rapport.

I ärendehanteringssystemet handläggs alla ärenden på ett och samma ställe och du får stöd för att uppfylla relevanta lagkrav. Du får notiser om nya ärenden samt när deadlines närmar sig, och kan kommunicera anonymt och säkert med visselblåsaren.

All data och information förblir säker med Whistlelink. Vi använder oss av förebyggande åtgärder som tvåfaktorsautentisering, E2E-kryptering och vi har vår hosting i Sverige med underbiträden inom EU/EES för att möta alla GDPR-krav.

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss​

Vårt team vill gärna träffa dig för att visa en gratis demo av Whistlelink.
Du kan välja en lämplig tid i kalendern.

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss

Vårt team är alltid redo att svara på era frågor. Hitta svar i vår hjälpsektion, eller fyll i formuläret nedan och vi kontaktar er inom kort. Eller slå oss en signal!

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

HAPPY TO MEET YOU!

Get in touch

Our team is ready to answer your questions. Find the answer by visiting our support centre, or fill out the form below and we'll be in touch as soon as possible. Or simply give us a call!

Talk with Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88