Få användbara tips och läs allt om de senaste nyheterna Whistlelinks Blog

Ordlista för visselblåsning – Del 1 

visselblåsning

Download our free whitepaper:

How to get compliant with the Whistleblowing Law

Bedrägeri, korruption, affärsetik och till och med hotlines är bara några av de ord vi hör i diskussioner om visselblåsning och visselblåsarsystem. Men vad innebär de?

Ta reda på detta i vår ordlista som tar upp de vanligaste orden och begreppen som man associerar med visselblåsare.

Detta är del ett av vår ordlista, du kan läsa del två här!

Anonym rapportering

Att lämna information om oegentligheter via en säker rapportkanal, utan att behöva uppge någon personlig information, inte ens till personen som tar emot och utreder ärendet.

Mutor  

När någon eller en organisation erbjuder pengar, gåvor, tjänster eller andra liknande förmåner till en annan person, för att övertala dem att göra något som är till fördel för en själv. En muta kan vara både oetisk och olaglig.

Affärsetik  

Affärsetik handlar om vad som anses vara moraliskt rätt, fel eller passande på arbetsplatsen. Det baserar sig på grundläggande värderingar och standarder som är vägledande i beslut och handlingar. Ett brott mot dessa etiska principer kan vara ett visselblåsarärende.

Code of conduct  

Kallas också uppförandekod och innehåller riktlinjer för hur organisationen ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och miljövänligt sätt. Koden kan tas fram av organisationen själv eller vara skapad av en branschorganisation.

Compliance  

Eller efterlevnad. I affärsvärlden innebär compliance att efterleva de regler, standarder eller policys som företaget eller lagen föreskriver. Det är till exempel ett krav på alla organisationer inom EU, med fler än 50 anställda, att efterleva kraven i EU:s visselblåsardirektiv (se nedan).

Konfidentiell rapportering  

Att hålla känsliga data privata om inte ägaren till informationen ger sitt samtycke till att dela den. Konfidentiell rapportering sker när en person lämnar in en visselblåsarrapport och vet att hens identitet inte kommer att lämnas ut till andra än de som är auktoriserade att känna till den, eller som lagen kräver.

Intressekonflikt  

En intressekonflikt uppstår när en person eller en enhet ställs inför ett val mellan sina egna personliga intressen och sina professionella plikter eller ansvar.

Bolagsstyrning  

Begreppet bolagsstyrning syftar på hur ett företag styrs och kontrolleras genom ett system av regler, praktiker och processer. Om detta inte följs kan man göra en rapport via en visselblåsarkanal.  

Korruption  

Att missbruka sitt inflytande eller makt för personlig vinning. Att ge eller ta emot gåvor i syfte att påverka beslut är korruption.

Dataskydd  

På grund av GDPR (se nedan) är det nödvändigt för organisationer att skydda data som de samlar in, lagrar eller använder, och som kan identifiera en annan person eller innehåller annan känslig information. Dataskydd är avgörande när man använder ett visselblåsarsystem eftersom den information som visselblåsaren rapporterar om måste behandlas enligt lagens krav.

Diskriminering  

Diskriminering är när en person eller en grupp utsätts för negativ särbehandling på grund av kön, ålder, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion, politiska åsikter eller liknande.

Kryptering  

Kryptering är att konvertera information till oläsbara data (kod), som inte kan läsas av någon annan än mottagaren. Att använda kryptering är ett sätt att upprätthålla dataskyddet.

EU:s visselblåsardirektiv  

Ett direktiv från Europeiska unionen som kräver att alla medlemsstater implementerar visselblåsarlagar för att skydda individer som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatsen. Direktivet kräver att alla organisationer med över 50 anställda implementerar säkra rapportkanaler.

Läs mer om EU-direktivets inverkan på organisationer.

Extern visselblåsning  

Extern visselblåsning sker när någon rapporterar om oegentligheter utanför organisationen. Man kan till exempel vända sig till en statlig myndighet via en extern rapportkanal, eller till media. Visselblåsare kan välja extern visselblåsning om man försökt rapportera internt men inte fått något gensvar, om man är rädd för repressalier eller om organisationen inte har någon visselblåsarkanal.

Bedrägeri  

Bedrägeri sker när någon med avsikt vilseleder andra eller systemet, med syftet att få en orättvis eller olaglig fördel. Eftersom bedrägeri brukar vara ett lagbrott, uppmuntrar man organisationer att ha effektiva rapporteringssystem för att upptäcka brottet.

GDPR  

Den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) är en EU-förordning om dataskydd och integritet som gäller från och med 25 maj 2018. Den reglerar användning och hantering av persondata inom unionen. Alla organisationer måste beakta GDPR när man hanterar visselblåsarrapporter.   

Trakasserier 

Trakasserier kan vi definiera som ett beteende som kränker någons värdighet och som liknar diskrimineringsgrunderna kön, identitet, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Alla trakasserier kan vara riktade mot en individ eller en grupp individer.

Läs del två av vår ordlista över visselblåsning här!

Vill du veta mer om en säker visselblåsarfunktion och säkra interna rapportkanaler?
Läs om EU:s visselblåsardirektiv här. Du kan läsa om den nya svenska visselblåsarlagen här.

Letar du efter ett enkelt och säkert visselblåsarsystem? Läs mera här.

Vill du diskutera visselblåsarlösning för just din organisation?
Kontakta oss eller boka en gratis demo av systemet!

Om du har några funderingar eller vill veta mer om Whistlelink vill vi gärna höra från dig!

Letar du efter en säker och trygg lösning för visselblåsning eller intern rapportering?Boka gärna en tid för en gratis demo av vårt system!

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

WEBINARVisselblåsning i praktiken

Annelie DemredVP, Strategy and Growth

Allt om visselblåsning

Torsdag   |   11:00 – 11:30

WHISTLELINK BLOGMer läsning ...

Hur tar man itu med misstänkt bedrägeri när interna rapporter blir ignorerade
Vikten av dataskydd i visselblåsarsystem: En lärdom från Bolognas flygplats
Så kunde Vatikanen förbättra sin strategi för visselblåsning: Transparens, anonymitet och mer
Whistlelink resources

Download the Whitepaper

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss​

Vårt team vill gärna träffa dig för att visa en gratis demo av Whistlelink.
Du kan välja en lämplig tid i kalendern.

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss

Vårt team är alltid redo att svara på era frågor. Hitta svar i vår hjälpsektion, eller fyll i formuläret nedan och vi kontaktar er inom kort. Eller slå oss en signal!

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88

HAPPY TO MEET YOU!

Get in touch

Our team is ready to answer your questions. Find the answer by visiting our support centre, or fill out the form below and we'll be in touch as soon as possible. Or simply give us a call!

Talk with Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88