Uzyskaj przydatne wskazówki, poznaj najlepsze praktyki i bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościamiBlog Whistlelink

Które kraje są gotowe do przyjęcia unijnej dyrektywy w sprawie zgłaszania nieprawidłowości?

Transposing the EU Whistleblowing Directive.

Download our free whitepaper:

How to get compliant with the Italian Whistleblowing Law

Nadszedł termin obowiązywania Dyrektywy UE! Gdzie są kraje przed przyjęciem dyrektywy w zakresie ochrony sygnalistów? Tutaj znajdziesz aktualne informacje na temat krajowych przepisów dotyczących ochrony sygnalistów. 

Dyrektywa UE w zakresie ochrony sygnalistów (2019/1937) weszła w życie w piątek 17 grudnia.

Co to znaczy? 

To dzień, w którym wszystkie państwa członkowskie UE powinny przyjąć dyrektywę do prawa krajowego.

A czy oni tego dokonali? 

Nie dokładnie. 

Przyjrzyjmy się, w jakim stopniu kraje zamierzają wprowadzić krajowe przepisy dotyczące informowania o nieprawidłowościach.

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2022 

Austria 

Wstępne dyskusje z departamentami rządowymi i krajami związkowymi zaowocowały pierwszym wewnętrznym projektem ustawy, który nie został jeszcze opublikowany. Po sporym opóźnieniu projekt ustawy został on skierowany do przeglądu przez sześć tygodni, o czym poinformował rząd federalny na początku czerwca 2022 r. 

We wspólnym sprawozdaniu z postępów opublikowanym przez Transparency International i Whistleblowing International Network w lutym 2021 r. stwierdzono, że Austria poczyniła minimalne postępy w transpozycji dyrektywy, a proces ten nie był ani przejrzysty, ani całościowy. 

Belgia 

Od zeszłego lata (2021 r.) nastąpił niewielki postęp we wdrażaniu. Dopiero ostatnio Belgia odnotowała pewien postęp w transpozycji dyrektywy UE do prawa krajowego. Obecnie rząd federalny opracowuje przepisy specjalnie dla sektora prywatnego. Obejmuje to informowanie o nieprawidłowościach związanych z oszustwami podatkowymi i społecznymi (ale nie wspominając o korupcji). Kolejny projekt dotyczący sektora publicznego może zostać opublikowany do końca maja. Może to oznaczać, że Belgia zakończy pełny proces legislacyjny na jesieni. 

Bułgaria 

Po konsultacjach społecznych projektu ustawy o ochronie sygnalistów Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało złożone opinie. Przeanalizowano różne aspekty proponowanych ram, w tym: 

 • Czy ochrona powinna być ograniczona do naruszeń prawa Unii lub rozszerzona o ochronę zgłoszeń dotyczących spraw interesu publicznego. Większość opowiada się za włączeniem dodatkowych sektorów uznanych za obarczone wysokim ryzykiem, osób zgłaszających działania uznane za nielegalne w ustawodawstwie krajowym oraz informacji będących przedmiotem zainteresowania publicznego. 
 • Które instytucje powinny utrzymywać zewnętrzne kanały zgłaszania nieprawidłowości. Opinie co do tego, czy powinien istnieć jeden scentralizowany organ, czy wiele jednostek nominowanych. 
 • Czy organizacje prywatne zatrudniające mniej niż 50 pracowników powinny być zobowiązane do utrzymywania kanałów raportowania. 
 • Czy zgłoszenie anonimowe powinno być akceptowane i na jakich warunkach. W Bułgarii jest  mocno podzielona opinia w tym temacie, a pytanie prowokuje do debaty. 
 • Przyczynami dla których anonimowe zgłoszenia miałyby być akceptowane to brak zaufania do władz publicznych, a także obawa przed odwetem. Z drugiej strony istnieją obawy, że system może być nadużywany przez osoby o złej wierze, co jest argumentem, dlaczego nie powinno się na to pozwalać.  

Chorwacja

Przyjęto nową ustawę o ochronie sygnalistów, dzięki czemu Chorwacja jest dziewiątym krajem, który przyjął krajowe przepisy dotyczące sygnalizowania nieprawidłowości. „Ustawa o ochronie zgłaszających nieprawidłowości” została opublikowana 15 kwietnia i weszła w życie 23 kwietnia. Chociaż w Chorwacji obowiązuje ustawa o ochronie sygnalistów od 2019 r., konieczne były znaczne zmiany, aby zapewnić zgodność z minimalnym standardem dyrektywy UE w sprawie whistleblowingu. 

Cypr

22 stycznia 2022 r. parlament cypryjski uchwalił nową krajową ustawę o ochronie sygnalistów zatytułowaną; „Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i prawa krajowego z 2022 r.” 

Nowe prawo dotyczy przede wszystkim naruszeń, które mogą zaszkodzić innym lub zaszkodzić środowisku. Obejmuje również osoby trzecie powiązane z tą osobą, które mogą paść ofiarą działań odwetowych. 

Ustawa wymaga od organizacji wdrożenia wewnętrznych kanałów i procesów raportowania, które zachowują anonimowość sygnalisty. Utrudnianie komuś dokonania zgłoszenia, podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalisty lub próba usunięcia ochrony anonimowości sygnalisty stanie się przestępstwem. 

Czechy

Do głównych zmian w nowym projekcie opublikowanym w maju 2022r. należy zawężenie zakresu zgłaszania (tylko naruszenia prawa unijnego i przestępstwa, a tym samym usunięcie przestępstw administracyjnych z zakresu). Wyraźnie uznano anonimowość zgłaszania oraz zakres osób, którym należy zezwolić na korzystanie z wewnętrznych kanałów zgłaszania, ograniczony do własnych pracowników. 

 Nowy projekt ustawy zawiera obowiązek do wdrożenia rozwiązania whistleblowingowego na dzień 1 lipca 2023r.

Dania

Pierwszy kraj, który dokonał transpozycji dyrektywy do prawa krajowego. Nowa ustawa o ochronie sygnalistów, zwana Lov om beskyttelse af whistleblowere”, została uchwalona w czerwcu 2021 r. i weszła w życie (17 grudnia 2021 r.).

Ustawa duńska rozszerza zakres dyrektywy poza doniesienia o naruszeniach tylko niektórych przepisów UE i obejmuje również prawo duńskie. Dodatkowo także doniesienia o poważnym charakterze, takie jak molestowanie seksualne lub inne poważne konflikty osobiste w pracy. Nie obejmuje jednak ochrony zgłoszeń dotyczących bezpieczeństwa narodowego lub informacji medycznych objętych ustawą o zdrowiu. 

Estonia

Rząd Estonii zatwierdził nowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów. Projekt trafił do Sejmu, gdzie przeszedł pierwsze czytanie. Szacuje się, że nowe prawo wejdzie w życie w czerwcu 2022 roku. 

Finlandia

Konsultacje społeczne w sprawie projektu ustawy rządowej zakończyły się w sierpniu 2021 r., a pierwotnie oczekiwano, że projekt ustawy zostanie przedstawiony w parlamencie we wrześniu 2021 r. Po otrzymaniu informacji zwrotnych na temat projektu ustawy rządowej grupa robocza przygotowująca fińskie prawodawstwo dwukrotnie opóźniła termin, ponieważ jest na etapie wprowadzania zmian do projektu. 

Francja

22 lutego Parlament Francji przyjął nowe przepisy – Loi n° 2022-401 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, zwane również ustawą Wasermanna. Nowa ustawa wykracza poza francuską ustawę Sapin 2 i minimalne wymagania dyrektywy UE. Dotyczy to m.in. sankcji i odpowiedzialności osobistej w przypadku nieprzestrzegania przepisów przez organizacje. 

Więcej informacji znajdziesz w tym poście o nowym francuskim prawie.

Niemcy

Po odrzuceniu projektu, który został pierwotnie przedstawiony przez partię CDU/CSU w grudniu 2020 r., w Niemczech podobno trwają prace nad projektem ustawy. Wynika to z propozycji zawartych w projekcie, wykraczających poza minimalne wymogi unijne. 

Rząd Niemiec zadeklarował zobowiązanie do odpowiedzialnej transpozycji dyrektywy UE w sprawie ochony sygnalistów, mówiąc, że celem jest „poprawa egzekwowania praw sygnalistów”. Możliwe jest, że w przypadku nieprzestrzegania przepisów przez organizacje, zostaną wprowadzone sankcje. 

Grecja 

Wprowadzenie nowej ustawy o ochronie sygnalistów w Grecji zostało opóźnione, a organizacje społeczeństwa obywatelskiego stwierdziły, że koniecznym reformom prawnym brakuje przejrzystości i otwartości. Ministerstwo Sprawiedliwości nie przekazało jeszcze żadnych informacji na temat tego procesu. 

Węgry 

Węgry pozostają jedynym państwem członkowskim, które nie rozpoczęło transpozycji dyrektywy. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego wyraziły obawy, że Węgry są jedynym krajem w UE, który nie podejmuje żadnych kroków w celu transpozycji dyrektywy UE w zakresie ochrony sygnalistów.   

Irlandia

Nowa ustawa o ochronie sygnalistów została opublikowana w Irlandii w lutym 2022 r. Ustawa o chronionych ujawnieniach (poprawka) z 2022 r. ma na celu transpozycję dyrektywy UE do irlandzkiego prawa krajowego poprzez zmianę obecnej ustawy z 2014 r. 

Transparency International Ireland wyraziło obawy, że niektóre środki mogą faktycznie osłabić istniejące zabezpieczenia irlandzkich sygnalistów. Oznaczałoby to naruszenie przez Irlandię dyrektywy, która stanowi, że transpozycja dyrektywy w żadnym wypadku nie powinna obniżać poziomu ochrony już zapewnianej przez państwa członkowskie. Ramy prawne otrzymały więcej czasu na rozważenie w następstwie zaleceń Komisji Finansów. 

Włochy

W dniu 8 maja 2021 r. ustawa z dnia 22 kwietnia 2021 r. nr. 53 weszła w życie. Ustawa ta oznacza, że rząd włoski jest zobowiązany do przyjęcia, zgodnie z art. 1 tego samego przepisu, dekretów ustawodawczów dotyczących transpozycji dyrektyw europejskich oraz implementacji innych aktów Unii Europejskiej. 

Obejmuje to transpozycję unijnej dyrektywy w zakresie ochrony sygnalistów. Jednak pod koniec listopada 2021 r. stało się oficjalne, że Włochy spóźnią się z jego przyjęciem. 

Transparency International Italy i Good Lobby zorganizowały konferencję prasową, aby wypowiedzieć się na temat braku przejrzystości w opracowywaniu prawa, a także wezwały do działania na kolejnych etapach z większą integracją i otwartością. 

Lotwa

20 stycznia 2022 r. Łotwa wprowadziła do prawa krajowego ustawę o sygnalistach. Łotewska „Ustawa o wznoszeniu alarmów” została pochwalona przy uwzględnieniu ochrony specjalnej dla sygnalistów klimatycznych. Łotwa jest wschodzącym liderem w kwestiach klimatycznych, o czym świadczy jej ambitny krajowy plan na rzecz energii i klimatu. Jak dotąd Łotwa jest jedynym krajem, który wyraźnie uwzględnił ochronę sygnalistów, którzy przedstawiają dowody na kryzys klimatyczny. Nowa ustawa rozszerza również zakres dyrektywy, aby chronić nie tylko naruszenia prawa unijnego, ale także nielegalność i nieetyczne zachowania krajowe. 

Luksemburg

Luksemburg nie dotrzymał terminu UE, ale od tego czasu przedstawił Parlamentowi i mediom projekt ustawy o ochronie sygnalizacji nieprawidłowości. Obecnie jest to sprawdzane przez ekspertów ds. ochrony sygnalistów, aby ustalić, czy jest to zgodne z wymogami dyrektywy UE, a także z najlepszymi praktykami. Projekt ustawy wskazuje, że rozszerzy on niektóre z minimalnych standardów określonych w dyrektywie, w tym ochronę wykraczającą poza doniesienia o naruszeniach prawa unijnego. 

Malta

Nowy projekt ustawy, zatytułowany „Ustawa o ochronie sygnalistów (poprawka) 2021” (nr 249), został opublikowany bez konsultacji z zainteresowanymi stronami lub opinią publiczną. Projekt ustawy proponuje zmiany i rozszerzenia obecnego ustawodawstwa Malty dotyczącego informowania o nieprawidłowościach (rozdział 527 z 2013 r.), aby zapewnić jego zgodność z minimalnymi standardami dyrektywy. 

Wydaje się, że zmiany są zgodne z minimalnymi wymogami dyrektywy dotyczącymi ulepszonych ram prawnych, które chronią sygnalistów. Ustawa kładzie silny nacisk na poufność i ochronę danych, co musi być zgodne z GDPR i maltańskim rozdziałem 586. 

Polska 

12 kwietnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się zaktualizowany projekt Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Projekt został skierowany do uzgodnień i opinii międzyresortowych.  

Najważniejsze zmiany, które zostały podniesione w polskim projekcie są następujące: 

 1. Katalog osób zgłaszających sprawę został rozszerzony o pracowników tymczasowych lub stażystów. 
 2. Usunięto pseudoanonimizację spraw. 
 3. Dane w rejestrze sprawozdawczości wewnętrznej powinny być przechowywan przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia działań kontrolnych, zamiast 5 lat jak w poprzedniej wersji. 
 4. Pozostała kara pozbawienia wolności do lat 3. Naruszenie obowiązku zachowania w tajemnicy tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. 
 6. Obowiązek ustanowienia procedury wewnętrznej przez podmioty prywatne zatrudniające co najmniej 250 osób następuje w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy. 

Portugalia 

Ustawa nr 93/2021 została opublikowana 20 grudnia 2021 r., która transponuje dyrektywę UE w sprawie zgłaszania nieprawidłowości. 

Ta nowa ustawa zapewnia ogólne ramy ochrony sygnalistów, w tym wymaga od organizacji ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości i niepodejmowania działań odwetowych wobec sygnalistów. Nieprzestrzeganie nowych ram prawnych prowadzi do odpowiedzialności za wykroczenia administracyjne. 

W niektórych przypadkach prawo wykracza poza minimalne standardy określone w prawie UE. Na przykład obejmuje nie tylko naruszenia prawa Unii, ale także przestępstwa z użyciem przemocy i przestępczość wysoce zorganizowaną, a także przestępstwa, o których mowa w art. 1 ust. 5/2002 z 11. 

Nowa ustawa wejdzie w życie 18 czerwca 2022 r., 180 dni po jej opublikowaniu. 

Rumunia 

Rumunia była jednym z pierwszych państw europejskich, w których wprowadzono przepisy dotyczące informowania o nieprawidłowościach, ustawę 571/2004 zapewniającą ochronę ujawnień dotyczących wyłącznie sektora publicznego. 

Rząd rumuński przyjął projekt ustawy o ochronie sygnalistów i przedłożył go parlamentowi w lutym 2022 r. Termin przyjęcia nowej ustawy ustalono na 31 marca 2022 r., jednak wydaje się, że jest to opóźnione. Wniosek rozszerza minimalne normy wymagane na mocy dyrektywy. 

Projekt ustawy sugeruje, że Narodowa Agencja ds. Uczciwości, odpowiedzialna już za raporty sektora publicznego, będzie również organem odpowiedzialnym za sektor prywatny, rozszerzając w ten sposób jego prerogatywy. W projekcie proponuje się również przechowywanie sprawozdań przez 5 lat. 

Słowacja 

Rząd Słowacji przedstawił propozycję – Projekt nowelizacji ustawy nr 54/2019, który jest obecnie rozpatrywany przez Rząd. Oczekiwano, że ustawa wejdzie w życie 1 maja 2022 r., ale proces został opóźniony. 

Słowenia 

W grudniu 2021 r. opublikowano do konsultacji z zainteresowanymi stronami projekt ustawy o ochronie sygnalistów. 22 stycznia 2022 r. Transparency International Slovenia odpowiedziała na propozycję, komentując ulepszenie obecnego projektu ustawy, aby zapewnić odpowiednią ochronę jak najszerszemu gronu sygnalistów. 

Hiszpania 

Hiszpania jest opóźniona w procesie transpozycji, jednak w marcu 2022 r. opublikowano nowy projekt ustawy o sygnalizowaniu nieprawidłowości. Organizacje pozarządowe monitorujące podejście rządu do wdrażania skrytykowały projekt ustawy i wyraziły poważne obawy co do jego przewidywanych negatywnych skutków dla wolności informacji i demokratycznych rządów w Hiszpanii. Domagają się, aby projekt ustawy był zgodny z minimalnymi standardami dyrektywy, a także z najlepszymi międzynarodowymi zasadami dotyczącymi skutecznego ustawodawstwa w zakresie informowania o nieprawidłowościach. 

Szwecja 

Drugie państwo członkowskie, które przyjęło dyrektywę do prawa krajowego. Szwedzki parlament zatwierdził w dniu 29 września 2021 r. propozycję rządu dotyczącą nowej ustawy chroniącej osoby zgłaszające niewłaściwe postępowanie w miejscu pracy. 

Nowa ustawa o nieprawidłowościach „Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden” („Visselblåsarlagen”) wykracza poza minimalne wymagania dyrektywy UE. Ochrona sygnalistów może mieć miejsce, gdy dochodzi do naruszenia „interesu ogólnego”, a nie tylko prawa unijnego, i obejmuje gminy liczące mniej niż 10 000 mieszkańców. 

Organizacje zatrudniające ponad 249 pracowników będą musiały utworzyć wewnętrzne kanały zgłaszania nieprawidłowości do 17 lipca 2022 r. 

Więcej informacji > Szwecja transponuje dyrektywę UE w sprawie zgłaszania nieprawidłowości do prawa krajowego 

Holandia 

W Holandii obowiązują już przepisy dotyczące sygnalizowania nieprawidłowości, tzw. „Ustawa dla sygnalistów”. W związku z tym jest to zmieniane, aby dostosować je do minimalnych standardów dyrektywy UE. Nowy holenderski projekt ustawy, „Ustawa o ochronie sygnalistów”, został opublikowany 1 października 2021 r. i nadal jest rozpatrywany w parlamencie. 

Organizacja pozarządowa Transparency International Netherlands powiedziała, że rząd musi „priorytetować jakość, a nie pilność, aby dotrzymać terminu”. 

Pozostałe państwa członkowskie

Aby uzyskać więcej informacji na temat wszystkich państw członkowskich, przejdź do Monitora zgłaszania nieprawidłowości w UE. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat transpozycji w Twoim regionie lub wpływu unijnej dyrektywy w sprawie zgłaszania nieprawidłowości, skontaktuj się z nami, a Twój lokalny Territory Manager wkrótce się z Tobą skontaktuje. 

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o usłudze zgłaszania nieprawidłowości i bezpiecznych kanałach wewnętrznych? Przeczytaj więcej o Dyrektywie UE w zakresie whistleblowing tutaj oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji

Szukasz poufnego kanału do zgłaszania nieprawidłowości? Przeczytaj więcej tutaj.

Czy chciałbyś omówić system whistleblowingu dla swojej firmy?

Skontaktuj się z nami lub zarezerwuj bezpłatne demo!

Jeśli masz jakieś przemyślenia na temat tego artykułu lub chciałbyś dowiedzieć się więcej o Whistlelink, skontaktuj się z nami

Szukasz bezpiecznego rozwiązania do zgłaszania nieprawidłowości dla swojej organizacji?Prosimy o zaplanowanie w kalendarzu
czasu na spotkanie prezentacyjne on-line!

Territory Manager
Urszula Garbicz-Brys

(+48) 502 570 436

WEBINAROchrona Sygnalistów W Polsce

Urszula Garbicz-BrysTerritory Manager

Czy jesteś na bieżąco?

Środa   |   10:00 – 10:30

WHISTLELINK BLOGPrzeczytaj dalej...

Podejmowanie działań: Podejmowanie działań w przypadku podejrzenia oszustwa, gdy zgłoszenia wewnętrzne są ignorowane
Zapewnienie ochrony danych w systemach whistleblowing: Lekcja wyciągnięta z lotniska w Bolonii
Kolejny projekt ustawy: sygnalista nareszcie „sygnalistą”
Whistlelink resources

Download the Whitepaper

Z PRZYJEMNOŚCIĄ SPOTKAMY SIĘ Z TOBĄ

Skontaktuj się​

Nasz zespół jest gotowy, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.

Porozmawiaj z Territory Managerem
Urszula Bryś

+48 502 570 436

Z PRZYJEMNOŚCIĄ SPOTKAMY SIĘ Z TOBĄ

Skontaktuj się

Nasz zespół jest gotowy, aby odpowiedzieć na Twoje pytania. Poszukaj odpowiedzi w naszym Centrum pomocy lub wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą możliwie najszybciej. Możesz też po prostu do nas zadzwonić!

Porozmawiaj z Territory Managerem
Urszula Bryś

+48 502 570 436

HAPPY TO MEET YOU!

Get in touch

Our team is ready to answer your questions. Find the answer by visiting our support centre, or fill out the form below and we'll be in touch as soon as possible. Or simply give us a call!

Talk with Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88