Få användbara tips och läs allt om de senaste nyheterna Whistlelinks blog

Fördelarna med visselblåsning 

Fördelarna med visselblåsning

Visselblåsning har fått mycket uppmärksamhet under de senaste 10 åren. Många organisationer har börjat integrera tydligt definierade policys och visselblåsarsystem. Så vilka är fördelarna med visselblåsning och varför har det blivit så viktigt? 

Vad menar vi med visselblåsning? 

När vi tänker på visselblåsning tenderar vi att tänka på skandaler i stor skala, som Cambridge Analytica och LuxLeaks. Men nu ökar också antalet rapporter om mindre oegentligheter. Man kan definiera visselblåsning som en exponering av alla sorters oetiskt beteende av allmänt intresse, oavsett hur stor eller liten sak det rör sig om. Det kan inkludera ekonomiskt bedrägeri, mutor, skattesmitning, miljöbrott, olaglig övervakning, fara för hälsa och säkerhet och olagliga aktiviteter.  

Tack vare den information som visselblåsaren uppger kan man upptäcka brott som annars kanske hade förblivit obemärkta. Naturligtvis kan konsekvenserna för förövaren bli stora och hen kan även bli åtalad beroende på hur allvarligt man ser på gärningen. Det är en anledning till att man tidigare förknippat visselblåsning med något negativt. Personen som visade på missförhållanden blev ofta kallad för förrädare och fick utstå hot och repressalier.  

Men under de senaste åren har den europeiska attityden jämtemot visselblåsning förändrats, och man ser nu på saken i ett helt nytt ljus. Regeringar och organisationer inser att visselblåsare fyller en viktig funktion för att bekämpa illegala aktiviteter som ofta flyger under radarn. Därför är det viktigt att de får skydd och stöd genom hela processen, och det är även anledningen till att man år 2019 tog fram det nya visselblåsardirektivet

EU:s nya visselblåsardirektiv 

Efter att skandalen i Danske Bank fick uppmärksamhet 2017 började man inom EU prata om att skapa nya policys för att motverka bedrägerier. Skandalen handlade om bankens penningtvätt i storleksordningen 200 miljarder euro på 8 år, som man upptäckte tack vare ett tips från en bankanställd. Sedan dess har man omvärderat visselblåsning och implementerat strikta regelverk för att uppmuntra intern rapportering på arbetsplatsen.  

Vi har fortfarande en lång väg att gå där företag, individer och regeringar ska anpassa sig enligt de nya direktiven och implementera de rätta systemen. Men oavsett så är dessa policys ett viktigt steg mot att garantera visselblåsare skydd. Detta kan i sin tur kan minska korruptionen och bedrägerier rent allmänt. I en rapport från den europeiska kommissionen uppskattade man att korruption kostar EU minst 179 miljarder euro varje år, vilket visar på vikten av en ny mekanism.  

Så tanken med det nya regelverket är att ge bättre stöd och skydd för visselblåsare, för att öka antalet rapporter. Det medför en förändring i processer så väl som ideologi, för att gynna och belöna individer som berättar om missförhållanden och erbjuder värdefull information för att få stopp på dem. När det nya regelverket väl är etablerat, förväntar man sig en betydande minskning och förhindrande av oetiskt beteende inom många olika områden. Det kan till exempel handla om finans, miljö, offentlig vård, offentlig upphandling, konsumentsäkerhet och dataskydd.  

Hur går visselblåsning till? 

Som vi redan nämnde kan olika personer hamna i rollen som visselblåsare och det kan ske på olika sätt. En viktig sak är att skilja på intern och extern visselblåsning.  

Intern visselblåsning 

När någon inom organisationen, vanligtvis en anställd, rapporterar om oetiskt beteende till en överordnad. I dessa fall tar man emot och hanterar informationen inom organisationen.  

Extern visselblåsning 

När rapporten inlämnas utanför organisationen. Till exempel läcker informationen till media eller rapporteras till myndigheterna. Det har större konsekvenser för företaget eftersom det kommer att granskas offentligt.  

Fördelarna med intern visselblåsning är stora för företaget. Det ger dem chansen att ta hand om ärendet konfidentiellt och därmed undvika skador på företagets rykte. Därför kan det visa sig vara helt avgörande för organisationen att implementera ett system och en företagskultur som uppmuntrar folk att rapportera problem internt.  

Vad är fördelarna med visselblåsning för organisationer? 

Enligt ACFE (the Association of Certified Fraud Examiners) upptäcker man 42% av bedrägerier i företag tack vare visselblåsare. Det är mer än dubbelt upp jämfört med ledningsöversyn eller någon annan metod. Det finns inga tvivel om att visselblåsarlösningar bör vara en viktig funktion inom alla organisationer.  

Visselblåsare kan ofta dra nytta av sin unika insyn där de får kännedom om missförhållanden och kanske till och med är den enda personen i den positionen. Därför måste man uppmuntra dem att våga berätta, eftersom de är otroligt värdefulla för organisationen de tillhör. Man skulle kunna säga att visselblåsning ger företaget ögon överallt, så ingenting passerar obemärkt.  

Först och främst ger det företagen en chans att ta hand om överträdelser direkt och snabbt. På så vis kan man undvika potentiell stor ekonomisk skada orsakad av bedrägerier. Det ger också företaget och dess anställda mera tid, lugn och ro att fokusera på det som är viktigt – till exempel låta verksamheten växa, nå sina mål och garantera att de anställda trivs.  

Dessutom finns det inga tvivel om att anställda som berättar om oegentligheter visar sin lojalitet och ärlighet jämtemot organisationen där de arbetar. Det skapar en etisk arbetsmiljö. Ett funktionellt och diskret rapportsystem hjälper till att stöda en företagskultur av förtroende och transparens. Därmed skapar man en öppen, kommunikativ och kraftfull arbetsstyrka. Kort sagt så bidrar visselblåsning till att skapa en etisk företagskultur. Forskning visar också att organisationer som har fler rapporter är starkare i det långa loppet.  

Så, fördelarna med visselblåsning i en organisation är uppenbara. Förutsatt att man skapat tydligt definierade policys kombinerat med ett lättillgängligt system visar man att företaget förbinder sig att skapa en etisk arbetsplats. Vem gillar inte en organisation som värderar medarbetarnas åsikt och som agerar mot olagliga aktiviteter? 

Vilka är fördelarna med visselblåsning för individer? 

Först och främst behöver vi fråga oss vem som är en visselblåsare? Det korta svaret är en person som rapporterar om oegentligheter i ett arbetsrelaterat sammanhang. Vi tenderar att tänka på dem som anställda, men så är inte alltid fallet. Det kan vara vem som helst som är i kontakt med företaget. Till exempel leverantörer, entreprenörer, kunder och till och med den som bara är på arbetsintervju.  

Att befinna sig i en situation där man känner till missförhållanden i företaget kan vara obekvämt och svårt. Det krävs mod för att våga berätta och avslöja sanningen. För att uppmuntra individer att våga träda fram måste de vara skyddade från alla slags repressalier. Både från de personer som är delaktiga i oegentligheterna och från alla andra inom företaget. Därför måste de få de rätta verktygen för att känna sig stärkta i att rapportera.  

EU-direktivet skapar nya regelverk

Tack vare det nya direktivet kommer visselblåsarens identitet att hållas hemlig. De ska vara skyddade mot alla former av negativa konsekvenser, till exempel degradering, hämndaktioner eller orättvis behandling i någon form. Det nya regelverket eliminerar de risker som tidigare kunde stoppa personer från att vilja rapportera om missförhållanden. Individen kan lita på konfidentiella, direkta och stödjande system som låter dem berätta utan oro för sitt eget välmående.  

De individer som bevittnar missförhållanden behöver inte längre brottas med sin moral och hålla tyst av rädsla för negativa konsekvenser. Men visselblåsning handlar för medarbetare inte bara om att veta att man har gjort det rätta, utan också att man bidrar till att skapa en bättre plats för alla. När man rapporterar om oegentligheter inom organisationen så ska det uppfattas som ett upprop, en begäran om åtgärder och reformer.  

Som en konsekvens av detta kan missförhållanden som uppmärksammas bidra till positiva förändringar för arbetsplatsen i stort. Det gynnar både anställda och alla andra som har kopplingar till företaget. Kort sagt så hjälper visselblåsare till att skapa en etisk och ärlig organisation för alla som jobbar där, med en mera positiv och öppen miljö för alla inblandade.  

Hur kan samhället dra nytta av visselblåsning? 

Även om vi ofta tänker på ekonomiska brott när vi hör ordet ”visselblåsning” så faller många fler sektorer under det nya EU-direktivet. Det inkluderar offentlig hälsovård, miljön, konsumentskydd och dataskydd. Vi ska ta en titt på några av de vanligaste sektorerna där samhället kan dra nytta av visselblåsning.  

Ekonomi 

Att upptäcka ekonomiska bedrägerier är absolut det största och vanligaste målet med visselblåsning. År 2014 blev den så kallade LuxLeaks-skandalen förstaside-stoff i nyheter över hela Europa. En anställd avslöjade information som visade att över 300 stora företag var involverade i skattesmitning genom att använda ”skalbolag” baserade i Luxemburg. Skattesmitning i så stor skala medför naturligtvis stora förluster för regeringar och hela samhället.  

Bedrägerier kostar skattebetalarna mycket pengar och vi får alla betala priset. En studie från 2017 visade att EU förlorar mellan 5,8 och 9,6 miljarder euro varje år, på grund av bristen på visselblåsning endast inom offentlig upphandling. Därför har bekämpning av korruption och bedrägerier genom att gynna och skydda visselblåsare blivit högsta prioritet för regeringar, organisationer och invånare.  

Miljö 

I det nya EU-regelverket ska man rapportera alla handlingar med negativa konsekvenser för miljön och allt som bryter mot miljöskyddslagarna. Det inkluderar att förorena, felrapportering av aktiviteter med miljöpåverkan, felaktig avfallshantering och att skada skyddade områden.  

Att se till att miljöskyddslagarna respekteras är allas vår skyldighet. Det ligger dessutom i allas intresse, eftersom konsekvenserna kan vara svåra och långtgående. Därför är det också visselblåsning att avslöja handlingar som kan vara skadliga för naturen eller djurlivet, och individen som hjälpt till med detta kommer att skyddas.  

Hälsa och säkerhet 

Det nya regelverket siktar också på att hantera underrapporteringen angående oro för hälsa och säkerhet. Genom att inte följa hälso- och säkerhetslagar kan både arbetare och allmänheten bli utsatta för risker. Tänk till exempel på en stor byggarbetsplats i en stad. Personen som ska övervaka arbetet där har bestämt sig för att ta en genväg och använda mindre säkerhetsutrustning för byggställningarna än vad hälso- och säkerhetsföreskrifterna kräver. Om det inte omedelbart rättas till kan det orsaka en olycka på platsen, som utsätter både arbetare och invånare för risker.  

Olagligt beteende som får fortgå kan vara negativt för samhället på många olika sätt. Följderna kan anta flera olika former och påverka en liten grupp människor eller få vida konsekvenser. Oavsett omständigheterna betyder det att orätt vinner, vilket ger oss ett samhälle som belönar fusk. Att skydda visselblåsare gynnar ett etiskt samhälle där missförhållanden och olagliga aktiviteter blir stoppade och förhindrade.  

Så skapar man en lyckad visselblåsningskultur i företaget 

Vi känner till att fördelarna med ett visselblåsarsystem är stora och kan påverka många människor. Det omfattar allt från anställda, leverantörer och kunder till samhället i stort. Så var börjar man? Följ dessa enkla steg och börja förändra ditt företag till något bättre.  

  1. Skapa ett enkelt och säkert system för att rapportera missförhållanden. 
  1. Skapa en tydlig visselblåsarpolicy och se till att alla känner till den genom att erbjuda utbildning och lättillgängliga resurser. 
  1. Uppmuntra en öppen kommunikation och låt folk få veta att det är säkert att berätta.  
  1. När du tar emot en rapport, ge personen stöd och håll hen uppdaterad om ärendet.  
  1. Framhåll regelbundet fördelarna med visselblåsning och att det är säkert att rapportera.  

Det finns bevis på att företag som erbjuder en anonym rapportkanal har mindre ekonomiska förluster. Dessutom är folk mer benägna att använda ett onlinesystem som skapats för detta syfte. Detta eftersom man känner sig mer skyddad än om man skulle skicka e-post eller ringa ett samtal. Det är självklart så att individer som inte känner att de riskerar sitt jobb eller andra former av repressalier kommer att vara mer benägna att rapportera om någon annans oetiska beteende.  

Men det är inte tillräckligt. Det är också viktigt att systemet är enkelt att använda och att alla som är knutna till organisationen känner till det. Se till att systemet och policys är lättillgängliga och se till att framhålla kanalerna tillräckligt ofta.  

Fördelarna med visselblåsning: En etisk väg framåt 

Att implementera ett användarvänligt och effektivt visselblåsarsystem skapar en kultur av transparens och ärlighet inom organisationen. Dessutom skyddar det också allmänhetens intressen. Att ha implementerat ett system säkerställer inte bara att företaget efterlever lagens krav – det bygger förtroende för varumärket. Leverantörer, aktieägare och kunder kommer troligen att engagera sig mer i ett varumärke som har en stark etisk ryggrad man vet att man kan lita på. Att uppmuntra och stöda visselblåsning är det mest kraftfulla vapen alla organisationer kan ta till i striden mot illegala aktiviteter och oetiskt uppförande.

Vill du veta mer om en säker visselblåsarfunktion och säkra interna rapportkanaler?
Läs om EU:s visselblåsardirektiv här. Du kan läsa om den nya svenska visselblåsarlagen här.

Vill du diskutera visselblåsarlösning för just din organisation?
Kontakta oss eller boka en gratis demo av systemet!

Om du har några funderingar eller vill veta mer om Whistlelink vill vi gärna höra från dig!

Gillar du vad du läste?
Dela gärna!

EU Direktivet i korthet

Annelie Demredi, WhistlelinkTerritory manager, Sverige

EU Direktivet i korthet

Prova Whistlelink kostnadsfritt en månad

Den nya
visselblåsarlagen

WHISTLELINK BLOGMer läsning ...

Intern utredning av brott inom näringsverksamhet
Visselblåsning inom transport och logistik
6 tips för att skapa en bra visselblåsarpolicy

VI TRÄFFAR DIG GÄRNA

Kontakta oss

Vårt team är alltid redo att svara på era frågor. Hitta svar i vår hjälpsektion, eller fyll i formuläret nedan och vi kontaktar er inom kort. Eller slå oss en signal!

Prata med Territory Manager
Annelie Demred

0046 (0)706 83 82 88